Wnioski

 ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2009 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku (Dz.U. Nr 237, poz. 1662).

ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - (wniosek na stronie Ministerstwa Finansów)
 

Wzory Oświadczeń o Wyborze Formy Opodatkowania 

 

Formularze dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i pomocy de minimis

Rozporządzenie RM z dnia 29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (R.M 2010.53.311 ze zm)

Wzór informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - obowiązujący od 15.11.2014r. stanowiący załącznik do powyższego rozporządzenia

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wzór informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
- obowiązujący od 15.11.2014r. stanowiący załącznik do powyższego rozporządzenia

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

Oświadczenie osoby fizycznej występującej z wnioskiem o ulgę w spłacie zobowiązań

Wniosek Przedsiębiorcy o udzielenie pomocy publicznej

Wniosek osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej o przyznanie ulgi uznaniowe